0
Loading...
0Moji Favoriti
Loading...
Mi tražimo za vas Ostavi oglas

Registar stambene zajednice

18.01.2018. | Izvor: Mr. Milić Đoković |

Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova zgrade, a pravni status stambena zajednica stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. U slučaju da zgrada ima više celina sa zasebnim ulazom, propisano je kako se može formirati stambena zajednica ulaza, kao i način odlučivanja po pitanjima nadziđivanja, korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu.

Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, ima matični broj, PIB i tekući račun.
Registraciju stambenih zajednica će vršiti jedinice lokalne samouprave.
Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti. Pokretanje postupka vrši se podnošenjem prijave ili po službenoj dužnosti .Upis zabeležbe se takođe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti.
Prijava se podnosi Registru neposredno ili poštom u papirnoj formi, a elektronska prijava Registru putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

Zakonom je propisan rok od 15 dana za podnošenje prijave od dana nastanka promene, odnosno podataka koji su predmet registracije.Takođe je regulisano izdavanje potvrde o primljenoj prijavi u papirnoj ili elektronskoj formi na zahtev podnosioca prijave i propisuje podatke koje ova potvrda naročito treba da sadrži (broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave (upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata), identifikacione podatke o podnosiocu prijave, kao i spisak priloženih dokumenata).
Po prijemu prijave Registrator proverava da li su ispunjeni formalni uslovi kao i da li su dostavljeni propisani dokumenti. Registrator odlučuje o prijavi donošenjem rešenja o registraciji ili zaključka o odbacivanju prijave u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave. Ukoliko Registar u propisanom roku ne odluči o prijavi, smatraće se da je prijava usvojena.
Protiv rešenja o registraciji podnosilac prijave preko Registratora može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Registra. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv zaključka o odbacivanju prijave podnosilac prijave preko Registratora može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE

Uz popunjen obrazac prijave, u zavisnosti od vrste registracije (upis stambene zajednice, registracija promene ili brisanja podataka i dokumenata o stambenoj zajednice / upravniku / profesionalnom upravniku), prilaže se odgovarajuća potrebna dokumentacija.

01 Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi izabrani upravnik):
1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika;
2) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
3) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.
Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

02 Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice):
1) zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice kada je doneta odluka o izboru upravnika, sa ovlašćenjem drugom licu za upis stambene zajednice u Registar;
2) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
3) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.
Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

03 Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika:
1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
2) ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
3) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
4) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.
Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

04 Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika imenovanog u postupku prinudne uprave (prijavu podnosi imenovani profesionalni upravnik):
1) rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu;
2) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
3) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

05 Za registraciju promene podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se dokaz o nastalim promenama:
1) zapisnik sa sednice na kojoj je doneta odluka o formiranju nove stambene zajednice (uz belešku o poništavanju prethodne stambene zajednice), ukoliko se stambena zajednica formira na način drugačiji od prethodno registrovane stambene zajednice (stambena zajednica zgrade, ulaza, više ulaza i sl.);
2) akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko je stambena zajednica usvojila promene ovog akta ili je svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila ovim aktom u skladu sa Zakonom;
3) rešenje nadležnog organa o promeni adrese, u slučaju promene podatka o adresi stambene zajednice (naziv ulice i kućni broj);
4) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
5) dokaz o uplati administrativne takse.

06 Za registraciju brisanja podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se dokaz o brisanju:
1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poništavanju registrovanog akta o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze neće više uređivati na način utvrđen ovim aktom; 2) rešenje nadležnog organa koji je izdao rešenje o rušenju zgrade, u slučaju rušenja zgrade;
3) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
4) dokaz o uplati administrativne takse.

07 Za evidenciju upisa, promene ili brisanja podataka o stambenoj zajednici i zgradi, ukoliko se ti podaci ne preuzimaju u elektronskoj formi iz registra koji vodi Republički geodetski zavod ili iz drugih službenih registara i/ili evidencija, prilaže se:
1) potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju (PIB) i izvršenoj registraciji poreskog obveznika;
2) potvrda ili kopija ugovora o otvorenom tekućem računu stambene zajednice;
3) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva

Opširnije možete da pročitate u Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada.

Pretraga