0
Loading...
0Moji Favoriti
Loading...
Mi tražimo za vas Ostavi oglas

Šta ako predugovor ne overite kod javnog beležnika?

14.02.2018. | Izvor: Adv. Davor Jevremović/Foto:Shutterstock |

Pitali smo advokata Davora Jevremovića da nam sa pravnog aspekta objasni pojam kapare i predugovora i njihov značaj pri sklapanju ugovora o kupoprodaji.

Predugovor je ugovor kojim se ugovorne strane obavezuju da docnije zaključe drugi ugovor čiji su bitni sastojci već određeni u predugovoru. Taj drugi ugovor na čije se zaključenje ugovorne strane obavezuju naziva se glavni, konačni ili definitivni ugovor.

Predugovorom se zasniva jedna privremena veza između lica koja ga zaključuju, jer je njegov cilj postignut čim konačni ugovor bude zaključen.
To znači da se zaključenjem konačnog ugovora ispunjava predugovor.
Da bi predugovor obavezivao na zaključenje glavnog ugovora, neophodno je da ugovorne strane u predugovoru odrede bitne sastojke glavnog ugovora (čl. 45. st. 3. ZOO). One obično određuju i rok za zaključenje glavnog ugovora, ali na to nisu obavezne, jer u našem pravu ugovaranje tog roka nije uslov punovažnosti predugovora.

Za razliku od roka za zaključenje glavnog ugovora, koji nije obavezan elemenat punovažnosti predugovora, forma (pismena forma – overa kod Javnog beležnika) je obavezna.
Dakle, ukoliko neki predugovor nije overen od strane Javnog beležnika (notara), on ne proizvodi pravno dejstvo. Ako je u trenutku zaključenja preugovora jedna ugovorna strana dala drugoj ugovornoj strani izvestan iznos novca kao znak da je ugovor zaključen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kad je kapara data, ako nije što drugo ugovoreno.

Prilikom ugovoranja kapare, ugovorne strane mogu predvideti da u slučaju da krivicom jedne ugovorne strane ne dodje do zaključenja glavnog ugovora, ugovorna strana koja je kriva za nezaključenje, mora nadoknaditi štetu drugoj ugovornoj strani.
Ukoliko je to slučaj na strani prodavca, isti je u obavezi da kupcu vrati dvostruki iznos primljene kapare, a kada do zaključenja glavnog ugovora ne dodje krivicom kupca, prodavac ima pravo da zadrži primljeni iznos kapare.

Ovo je sve SAMO U SLUČAJU da je predugovor overen kod nadležnog Javnog beležnika, jer u suprotnom, kapara ne proizvodi ovo pravno dejstvo i predugovor sa kaparom bi predstavljao običan Ugovor o zajmu. Kada se ugovora kapara u okviru predugovora o kupoprodaji nepokretnosti, ona obično (u praksi) iznosi 10 % od ugovorene kupoprodajne cene.

 

Pretraga