29
May
osiguranje stambenog kredita
privatna arhiva

Osiguranje stambenog kredita kod Nacionalne korporacije (NKOSK) - šta to znači i zašto je dobro?

facebook messenger viber
Nacionalna korporacija (NKOSK) je državna institucija koja se bavi osiguravanjem kredita koje banke odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina obezbeđenih hipotekom.

Banke, po osnovu potpisanih Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa sa NKOSK, imaju obavezu da ponude Korporaciji na osiguranje svaki kredit koji ispunjava uslove postavljene od strane NKOSK.

Odlukom NKOSK  da je prihvaćeno osiguranje određenog kredita, Korporacija preuzima deo rizika ako dođe do nenaplativosti tog pasmana. Što zapravo znači  da NKOSK snosi 75% gubitka banke po osnovu nenaplaćenog potraživanja nastalog do momenta  prodaje založene nepokretnosti. Banka svakako prodaje  nepokretnost koja je predmet hipoteke po ceni koju uspe da dobije na tržištu. Od novca ostvarenog prodajom založene nepokretnosti banka prvo pokriva svoja potraživanja, a sav ostali višak, ako ostane, isplaćuje korisniku kredita.

Osiguranje sambenih kredita kod NKOSK je jedan vid obezbeđenja  kredita  koji smanjuje rizik bankama, a korisnicima kredita obezbeđuje povoljnije kamatne stope.

Za osiguranje kredita naplaćuju se trošak obrade zahteva u visini od 30 evra (u dinarskoj protivvrednosti) i premija osiguranja. Trošak premije osiguranja kredita koji se plaća  NKOSK je jednokratan trošak i zavisi od određenih kriterijuma. Postoji lestvica odnosno racio po kom NKOSK obračunava i naplaćuje premiju osiguranja i kreće se u rasponu od 1,5% do 4,25% od iznosa kredita. Na procenat premije utiče odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine odnosno procenjene vrednosti nepokretnosti ukoliko je niža od kupoprodajne cene  kao I stepen kreditne zaduženosti. Stepen kreditne zaduženosti predstavlja odnos  razlike između ličnog dohotka i minimalne potrošačke korpe i svih kreditnih zaduženja klijenta uključujući i ratu po stambenom kreditu.