05
Jul

Pravni savetnik: PET PITANJA za advokata!

Šta znači kada je u cenu stana u oklasu naznačeno da je PDV uključen u cenu? Kako legalizovati stan u nelegalizovanoj zgradi? Odgovore na ova i još pravnih pitanja potražili smo kod ADVOKATA!

Da li je kupac prvog stana oslobođen poreza samo na 45m kvadratnih?

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, svakom fizičkom licu – punoletnom državljaninu Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Pravo na refundaciju PDV – a može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji. (Porodicnim domacinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana).

Šta znači kada je u cenu stana u oglasu naznačeno da je PDV uključen u cenu?

Ukoliko se prodaje stan u novogradnji i kao takav je oglašen sa PDV-om, imate mogućnost da na tu cenu izvršite povraćaj PDV-a u skladu sa zakonom.

Kako legalizovati stan u nelegalizovanoj zgradi?

Procedura legalizacije objekata je sledeća :

  • Podnosi se zahtev nadležnom organu opštine na čijoj se teritoriji objekat nalazi,
  • Nadležni organ utvrđuje da li je podneta potrebna dokumentacija u skladu sa Zakonom, i ukoliko nije, u roku od 60 dana traži dopunu dokumentacije,
  • Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi dopunu dokumentacije, zahtev se odbija i dostavlja građevinskoj inspekciji radi preduzimanja neophodnih radnji,
  • Ukoliko ne postoji mogućnost legalizacije, organ opštine odbacuje rešenje i po pravosnažnosti ga dostavlja građevinskoj inspekciji radi preduzimanja neophodnih koraka,
  • Ukoliko je moguće objekat legalizovati, obaveštava se podnosilac zahteva o iznosu koji je potrebno uplatiti u roku od 60 dana, do kada bi podnosilac trebalo da zaključi ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište,
  • Po dobijanju i ovog poslednjeg dokaza, nadležni organ u roku od 15 dana donosi jedno rešenje o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli, posle koje sledi uknjižba nekretnine.

S obzirom da je investiror predao zahtev za legalizaciju celog objekta, a kako je Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti predvidjeno da troškove legalizacije snosi investitor, to smatram da ne treba da brinete na koji način će investitor, kada se steknu uslovi za legalizaciju, platiti svoju obavezu prema državi.

Da li se vrši prekršaj pri isplati "na ruke"?

Svaka isplata kupoprodajne cene do 10.000 Eura na ruke, ne predstavlja prekršaj.
Ostatak novca se mora uplatiti preko računa.

Na pitanja je odgovorio Advokat Davor Jevremović.