');
02
Dec

Veliki planovi za budućnost: Zrenjanin i okolna mesta dobijaju moderne puteve i dva mosta

facebook messenger viber
Lice i izgled Zrenjanina kakvo poznajemo, moglo bi u narednim godinama drastično da se promeni, kada se u plan budu sproveli planovi lokalne samouprave.

Veliki broj puteva, novi mostovi, i bolja povezanost Zrenjanina sa državnim putevima, plan su zvaničnika ovog grada za nastupajuće godine. Grad na Begeju se širi i potrebno je modernizovati puteve, čime će se putna mreža u Vojvodini dodatno poboljšati i približiti evropskom nivou.

Kako se navodi, prioritet su lokalne saobraćajnice koje će pružiti bolju povezanost između grada i okolnih sela. Naime, pla­ni­ra­na je iz­grad­nja pu­te­va na sledećim deonicama: Zre­nja­nin-Lu­ki­će­vo-Bo­toš, Ara­dac-Ele­mir, Jan­kov Most-Кlek-La­za­re­vo, Eč­ka-Lu­ki­no Se­lo, kao i pu­ta Mi­haj­lo­vo - dr­žav­ni put pr­vog re­da M24.

Takođe, u pla­nu je i iz­grad­nja pu­te­va La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo, sa mo­stom pre­ko ka­na­la Dunav - Tisa - Dunav, za­tim Кni­ća­nin-Čen­ta, Кni­ća­nin-Per­lez, Zre­nja­nin (Mu­žlja)-Ti­sa (Кo­monj) i Or­lo­vat-Bo­toš, pre­ko To­ma­šev­ca.

Asfaltiranje

Novi put planira se i kroz atare sela Čenta i Farkaždin, gde se, prema pisanju novosadskog "Dnevnika", očekuje  iz­grad­nja op­štin­skog pu­ta od dr­žav­nog pu­ta pr­vog re­da M-24 do držav­nog pu­ta dru­gog re­da R-110.

Novi mostovi biće izgrađeni i preko kanala Dunav - Tisa - Dunav, te i same reke Tise, na novim putevima Ta­raš-Ta­raš 1 i La­za­re­vo-Lu­ki­će­vo.

Prema planu, radiće se i obilaznica oko Zrenjanina sve do Banatske magistrale.  Kada se budu izradili planovi detaljne re­gu­la­ci­je za saobraćajnice, bi­će de­fi­ni­sa­ni i svi ele­men­ti ovih mo­sto­va, ko­ji su sa­stav­ni de­lo­vi tra­sa.

Za sada nije poznato kada će zvaničnici izneti plan, kao ni to kada će se krenuti sa pripremama i gradnjom, ali kada se planovi sprovedu u delo, Zrenjanin će nesumnjivo povratiti stari sjaj.