21
Nov

Uloga javnog beležnika u kupoprodaji nekretnina (i šta znači Solemnizacija?)

NEKAD I SAD: U čemu je bitna razlika između overe u Sudu nekad i kod Javnog beležnika sada?

Javni beležnik ili Notar predstavlja jednu od najvažnijih karika u postupku kupoprodaje nekretnine. Najčesća i najupečatljivija aktivnost koju obavlja u vezi sa raspolaganjem nekretninama je overa (solemnizacija) Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji. Njegova odgovornost za ispravnost poverenog posla je izuzetno velika i zato ne treba da čudi procedura koja nije postojala u vreme overe ove dokumentacije u Sudu.

Ukratko:
Overa u Sudu je značila overu – POTPISA
Overa kod Javnog beležnika znači overu – SADRŽINE

Overi (solemnizaciji) Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji prethodi detaljna provera dokumentacije od strane Notara.
S tim u vezi, prodavac na zakazanu kaparu (koju organizuje posrednik), treba da donese na uvid svu originalnu dokumentaciju koju poseduje. Advokat posrednika će je pažljivo pregledati i ako je sve u redu, na osnovu priložene originalne dokumentacije, izradiće Predugovor (ili Ugovor o kupoprodaji, ukoliko se cena isplaćuje odjednom) koji kupac i prodavac treba pažljivo da pročitaju i razjasne sve eventualne nejasnoće.

Tek kada se stranke usaglase oko teksta i Advokat posrednika odgovori na sva njihova pitanja u vezi sa kupoprodajom, na e-mail Notara šalju se:
1-Tekst Predugovora (Ugovora),
2-Skenirana dokumentacija kojom prodavac dokazuje svoje vlasništvo
3-Najsvežiji List nepokretnosti
4-Često i Uverenje da na stanu nema tereta
5-Očitane licne karte kupca i prodavca
6-Ako je stan bračna tekovina, izjava o saglasnosti supruge (supruga) za prodaju
7-Po potrebi se prilaze Izvod iz Matične knjige rođenih ili drugi izvod
8-Ukoliko neka od stranaka ima punomoćnika, Specijalno punomoćje (overeno kod Notara).

Posrednik i Notar dogovaraju termin za overu koji se naknadno potvrđuje pošto Notar detaljno proveri svu dokumentaciju koja je stigla na e-mail i pošto utvrdi da prodavac nije ranije, za istu nekretninu, već jednom overio Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji (čime se sprecava tzv.dupla prodaja).

Vremenski razmak između kapare koju organizuje posrednik i overe kod Notara je načešće 2 – 3 dana, zavisno od toga da li Notar ima slobodnih termina, ali i od toga da li treba dopuniti dokumentaciju za overu.

ŠTA JE SOLEMNIZACIJA?
To je davanje snage javne isprave – privatnoj ispravi koja je Javnom beležniku podneta na potvrđivanje.
Šta je smisao rada Javnih beležnika?
Bez sumnje – SIGURNOST!
Ugovori kojima se raspolaže nepokretnostima moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa ili mogu biti sačinjeni od strane advokata ili građana, a solemnizovani od strane Javnog beležnika, čime dobijaju karakter javne isprave.
Spisak Javnih beležnika, kontakte i više informacija o njihovom radu, možete naći na www.beleznik.org

Tekst je u celosti preuzet sa: svetnekretnina.wordpress.com

Najčitanije iz magazina
Vidite više