');

Poslovni prostor Sombor-Gakovački put bb

Ažuriran: 20.06.2022 Objavljen: 20.06.2022
 • Kvadratura:
  199 m²
 • Sobe:
  -
 • Grejanje:
  -
 • Parking:
  Ne
 • Sprat:
  - / -
 • Opremljenost:
  -
Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Detalji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Komercijalni objekat / lokal
 • Kvadratura: 199 m²

Opis

Сомбор, Гаковачки пут бб/Јосипа Маринковића бб део Комплекса  Сомбор : зграда пунионице малих боца са надстрешницом површине у основи  199 м2, са делом припадајућег земљишта кп 145/2 КО Суботица у површини од  3940 м2 ,са пратећим садржајем 238,80 e/месечно

Административно – пословне делатности, производно/услужен/складишен делатности, магацински/складишни простор, паркинг простор

Рок закупа: 3 године

Ограничења: Забрањено је обављање делатности у вези продаје нафтних деривата и ТНГ

 

Град/место

Сомбор

Улица /кућни број

Сомбор, Гаковачки пут бб/Јосипа Маринковића бб

Опис непокретности

Део Комплекса Сомбор се састоји од: зграде пунионице малих боца са надстрешницом површине у основи 199 м2, са делом припадајућег земљишта кп 145/2 КО Суботица у површини од 3940 м2, са пратећим садржајем

 

У саставу Комплекса Сомбор се налазе и основна средства/објекти који нису предмет закупа, ближе све приказано на скици у овој Информацији

Спратност

Приземље

Намена- делатности

Административно – пословне делатности, производно/услужен/складишне делатности, магацински/складишни простор, паркинг простор

 

ограничење: забрањено је обављање делатности у вези продаје нафтних деривата и ТНГ-а

Временски период издавања (рок закупа)

3 (три) година уз могућност продужења

Пројектно – технички показатељи_стање инсталација Комплекса

 

Комплекс је дуго година затворен, ван експлоатације.

 • инсталације за електричну енергију- у исправном и функционалном стању, прикључак деактиран
 • инсталације воде и канализације –у исправном и функционалном стању, прикључак деактиран
 • инсталације грејања- нема;
 • врата и подови су у функционалном стању;
 • зидови објекта у функцији, у квалитетном стању без оштећења;
 • има слободне телефонске парице;

 

 

 

 

 

 

Ограничења и услови закупа/коришћења/обављања делатности

Обавезе Закупца:

 

 • да редовно и благовремено о свом трошку предузима радове текућег/редовног одржавања предмета закупа (техничко одржавање), укључујући и одржавање хигијене, редовно кошење траве, крчење од корова и по потреби чишћење снега;
 • се придржава  Интерних акта: Стандард друштва Управљање системом заштите од пожара и експлозија (SD-09-02 01 V3), Упутство правила заштите од пожара (UP–09-02-01-002) и законских прописа у вези са заштитом од пожара и експлозије;
 • да испуни све законске/подзаконске услове за обављање делатности;
 • у случају извођења радова (радова на  побољшању, преправци, адаптацији,  инвестиционом и/или хаваријском одржавању и/или улагању у Комплексу/на делу Комплекса), као и за истицање фирме и/или постављање реклама:
 • oбавезна претходна сагласност и надзор Надлежног ОД; 
 • радови морају бити извршени на терет Закупца/Корисника, без права на надокнаду од стране Закуподавца;
 • за случај да је неопходно исходовање одређених одобрења (нпр. Решење о одобрењу за извођење радова, Грађевинска дозвола, измена планске документације) кроз поступак обједињене прoцедуре, Закуподавац је Инвеститор, а Закупац/Корисник финансијер и подносилац захтева, а на основу Пуномоћја датог од стране Закуподавца у ком случају је у обавези и да потпише ТФУ-260 - Споразум о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара за закуп пословног простора (у случају извођења радова);

 

 • самостално пријављује, плаћа и по престанку закупа одјави: накнаду за заштиту и унапређење и заштиту животне средине, ПТТ услуге и услуге интернета и трошак изношења смећа;

 

 • да се понаша према објектима који нису предмет закупа са посебном пажњом и пажњом доброг домаћина, те да их не оштети приликом коришћења Комплекса;

 

 • да потребу за ванредним (хаваријским) одржавањем Комплекса (сем за Инвентар који је обавеза и трошак закупца) пријављују на: Slobodan.idjoski@nis.rs (обавеза и трошак НИС а.д. хаваријско/ванредно одржавање);
 • да поред закупнине плаћа и пратеће трошкове;

 

 • Закупац има право да изврши активирање прикључка за електричну енергију, воду и канализацију о свом трошку у име и за рачун  НИС а.д. Нови Сад уколико буде имао потребе за истим, без права на надокнаду од стране НИС а.д. Нови Сад

Пратећи трошкови

Врста трошка:

Начин обрачуна

електрична енергија

 

 

по активирању прикључка, по потрошњи по рачуну испоручиоца услуге

водовод и канализација

по активирању прикључка, по потрошњи по рачуну испоручиоца услуге

 

изношење смећа

по рачуну испоручиоца услуге, по претходној пријави ЈКП

 

     

 

Lokacija

 • Srbija
 • Zapadno-bački
 • Sombor
 • Gornja varoš
 • Gakovački put bb

Linije prevoza u blizini:

Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Prijavi grešku