');

Obradivo zemljište Srpski Elemir

Ažuriran: 15.05.2022 Objavljen: 15.05.2022
Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Detalji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Obradiva zemlja
 • Površina zemljišta: 40.1 ar

Opis

Земљиште_парцела катастарски бр. 4986/67 КО Српски Елемир, површине 4010 m2, у виђеном стању 160 евра/годишње

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

Улазак у посед могућ: 01.06.2022. године

Назив непокретности

 

 

Парцела катастарски бр. 4986/67 КО Српски Елемир

Град /Улица / кућни број

Елемир, катастарска општина: Српски Елемир, потес: Мало и Вел.Пландиште,

Опис непокретности- предмет издавања у закуп

 

Земљиште_парцела катастарски бр. 4986/67 КО Српски Елемир, површине 4010 m2, врста земљишта: остало земљиште, начин коришћења и катастарска класа: остало вештачки створено неплодно земљиште, са уписаним правом приватне својине у корист НИС а.д. Нови Сад, у уделу 1/1, без уписаних терета, без уписаних забележби, све уписано у Листу непокретности број 2399 КО Српски Елемир

 

Земљиште се предаје у закуп у виђеном стању – обилазак пре достављања понуде обавезан.

 

Улазак у посед могућ: 01.06.2022. године

 

На парцели се налази неактивна бушотина ЕЛ-57 и испод парцеле пролази ЕЛ-57_Н_вод

Временски период издавања (рок закупа)

1-3 године, уз могућност продужења

Намена/ делатност

Пољопривредна производња/у пољопривредне сврхе

Ограничења и услови закупа/коришћења/обављања делатности

Права и обавезе Закупца:

 • да плаћа закупнину
 • да уз Уговор о закупу потпише Споразум о антикорупцијском понашању
 • да користи земљиште са пажњом доброг домаћина и по правилима кодекса добре пољопривредне праксе
 • да се према подземним или надземним објектима понаша са посебном пажњом, на начин да исте не оштети приликом коришћења предмета закупа (Непокретности)
 • у случају извођења радова (постављање ограде и слично, истицање фирме/ постављање реклама) од стране Закупца: oбавезна претходна сагласност и надзор Закуподавца (НИС ад) и сви радови (на побољшању Непокретности у вези са делатношћу Закупца) морају бити извршени на терет Закупца, без права на надокнаду од стране Закуподавца
 • редовно и благовремено предузима потребне радове за одржавање земљишту, о свом трошку
 • да не даје у закуп и/ или на коришћење Земљиште како у целини тако ни у делу, без писане сагласности Зaкуподавца
 • да приликом обављања делатности пољопривредне производње се придржава закона који регулишу материју пољопривредног земљишта и материју пољопривредне производње и закона који регулишу материју безбедности и здравља на раду, а пре свега да не испушта и не одлаже  опасне и штетне материје на земљиште, не уништава и оштећује усјеве, саднице, дрвеће, односно да не предузима било које активности које доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева пољопривредног земљишта, као и до било ког другог оштећења земљишта као и да не спаљује органске остатке након жетве усјева на земљишту, очува хемијска и биолошка својства Земљишта и да их по могућности побољша

 

Ограничења и услови закупа/коришћења/обављања делатности

Обавезе Закуподавца:

 

 • Закупцу надокнади штету за уништене усеве на Земљишту коју је Закуподавац проузроковао приликом извођења радова на редовном, ванредном одржавању и/или ремонту Објеката и/или приликом ликвидације бушотине Ел-57 и рекултивације тог дела земљишта.

 

Накнада евентуалне штете из става 1 ове тачке ће се утврђивати у сваком конкретном случају у висини цене уништеног усева по подацима Продуктне берзе у Новом Саду на дан настанка штете,  по просечном приносу, према подацима за територију општине Елемир (Српски Елемир).

Начин плаћања закупнине  и депозит

 • закупнина се плаћа авансно годишње унапред
 • Закупац је у обавези да уплати депозит као средство обезбеђења плаћања и извршавања уговорних обавеза

 

Lokacija

 • Srbija
 • Srednje-banatski
 • Elemir

Linije prevoza u blizini:

Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Prijavi grešku