');

Poljoprivredno zemljište Adorjan-Kanjiža 220 eur/godišnje

Ažuriran: 20.05.2022 Objavljen: 20.05.2022
Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Detalji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Obradiva zemlja
 • Površina zemljišta: 44 ar

Opis

Део парцела катастарски број 1808 КО Адорјан површине 4400 м2, у виђеном стању 220 евра/годишње

у пољопривредне сврхе

Рок закупа: 1-3 године

Улазак у посед могућ: 01.06.2022. године, Закупац је у обавези да сам обезбеди приступ земљишту преко суседних парцела

 

 

 

Назив непокретности

 

 

Део парцела катастарски број 1808 КО Адорјан површине 4400 м2

 

Град /Улица / кућни број

Општина Кањижа, место Адорјан, катастарска општина: Адорјан, потес: 29. новембра.

 

Опис непокретности- предмет издавања у закуп

Земљиште: Део парцеле катастарски број 1808 КО Адорјан, површине 4400 m2, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју, начин коришћења и катастарска класа: земљиште под зградом и другим објектом у укупној  површини од 3346 м2 и остало природно неплодно земљиште у  површини од 72.821 м2, уписан у Лист непокретности број 363 са уписаним правом приватне својине Нафтна индустрија Србије а.д. у уделу 68524/76167, и правом државне својине РС, држалац Нафтна индустрија Србије а.д. у уделу 7643/76167.

 

Земљиште се предаје у закуп у виђеном стању – обилазак пре достављања понуде обавезан.

 

Улазак у посед могућ: 01.06.2022. године

 

На делу парцеле 1808 КО Адорјан који се не издаје у закуп се налази комплекс НИС а.д. Нови Сад: Отпремно утоварна станица ''Надрљан'' (ОУС Надрљан).

 

Временски период издавања (рок закупа)

1-3 године, уз могућност продужења

 

Намена/ делатност

Пољопривредна производња/у пољопривредне сврхе

 

Ограничења и услови закупа/коришћења/обављања делатности

Права и обавезе Закупца:

 • да плаћа закупнину
 • да сам обезбеди приступ земљишту преко суседних парцела
 • да уз Уговор о закупу потпише Споразум о антикорупцијском понашању
 • да користи земљиште са пажњом доброг домаћина и по правилима кодекса добре пољопривредне праксе
 • да се према подземним или надземним објектима понаша са посебном пажњом, на начин да исте не оштети приликом коришћења предмета закупа (Непокретности)
 • у случају извођења радова (постављање ограде и слично, истицање фирме/ постављање реклама) од стране Закупца: oбавезна претходна сагласност и надзор Закуподавца (НИС ад) и сви радови (на побољшању Непокретности у вези са делатношћу Закупца) морају бити извршени на терет Закупца, без права на надокнаду од стране Закуподавца
 • редовно и благовремено предузима потребне радове за одржавање земљишту, о свом трошку
 • да не даје у закуп и/ или на коришћење Земљиште како у целини тако ни у делу, без писане сагласности Зaкуподавца
 • да приликом обављања делатности пољопривредне производње се придржава закона који регулишу материју пољопривредног земљишта и материју пољопривредне производње и закона који регулишу материју безбедности и здравља на раду, а пре свега да не испушта и не одлаже  опасне и штетне материје на земљиште, не уништава и оштећује усјеве, саднице, дрвеће, односно да не предузима било које активности које доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева пољопривредног земљишта, као и до било ког другог оштећења земљишта као и да не спаљује органске остатке након жетве усјева на земљишту, очува хемијска и биолошка својства Земљишта и да их по могућности побољша.
 

 

 

 

 

 

Ограничења и услови закупа/коришћења/обављања делатности

Обавезе Закуподавца:

 

 • да надокнади потенцијалну штету за уништене усеве на Земљишту коју је проузроковао Закуподавац приликом извођења радова редовног/ванредног одржавања, ремонта и сл. на Отпремној утоварној станици Надрљан ( ОУС Надрљан) која ће се  утврђивати у висини цене уништеног усева, по подацима Продуктне берзе у Новом Саду на дан настанка штете,  по просечном приносу, према подацима за територију општине Кањижа).

Начин плаћања закупнине  и депозит

 • закупнина се плаћа авансно годишње унапред
 • Закупац је у обавези да уплати депозит као средство обезбеђења плаћања и извршавања уговорних обавеза

Lokacija

 • Srbija
 • Severno-banatski
 • Kanjiža

Linije prevoza u blizini:

Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Prijavi grešku