0
Loading...
0Moji Favoriti
Loading...
Mi tražimo za vas Ostavi oglas

Prijava i registracija stambenih jedinica

16.11.2017. | Izvor: Milić Đoković |

Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova zgrade, a pravni status stambena zajednica stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. U slučaju da zgrada ima više celina sa zasebnim ulazom, propisano je kako se može formirati stambena zajednica ulaza, kao i način odlučivanja po pitanjima nadziđivanja, korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu.

Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, ima matični broj, PIB i tekući račun.
Registraciju stambenih zajednica će vršiti jedinice lokalne samouprave.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti. Pokretanje postupka vrši se podnošenjem prijave ili po službenoj dužnosti . Upis zabeležbe se takođe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti.
Prijava se podnosi Registru neposredno ili poštom u papirnoj formi, a elektronska prijava se Registru putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

Zakonom je propisan rok od 15 dana za podnošenje prijave od dana nastanka promene, odnosno podataka koji su predmet registracije.Takođe je regulisano izdavanje potvrde o primljenoj prijavi u papirnoj ili elektronskoj formi na zahtev podnosioca prijave i propisuje podatke koje ova potvrda naročito treba da sadrži (broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave (upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata), identifikacione podatke o podnosiocu prijave, kao i spisak priloženih dokumenata).
Po prijemu prijave Registrator proverava da li su ispunjeni formalni uslovi kao i da li su dostavljeni propisani dokumenti. Registrator odlučuje o prijavi donošenjem rešenja o registraciji ili zaključka o odbacivanju prijave u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave. Ukoliko Registar u propisanom roku ne odluči o prijavi, smatraće se da je prijava usvojena.
Protiv rešenja o registraciji podnosilac prijave preko Registratora može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Registra. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv zaključka o odbacivanju prijave podnosilac prijave preko Registratora može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja.
Podnosilac prijave može u propisanom roku (od prijema zaključka, odnosno njegovog objavljivanja na internet stranici Registra) podneti usaglašenu prijavu i dokumenta radi otklanjanja utvrđenih nedostataka bez plaćanja administrativne takse i podnosilac prijave može pravo pod ovim uslovom iskoristiti samo jednom.Po okončanju postupka sprovođenja promene u Registru, a pre konačnog odobravanja registracije, vrši se kontrola tačnosti unetih podataka i dokumenata.
Kada je u pitanju tzv. dejstvo registracije, registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja.Treća lica koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz Registra ne snose štetne pravne posledice zbog netačnih podataka u Registru.

Zakonom je propisano dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora. Dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora vrši se na način određen registracionom prijavom, i to:
1) poštanskom pošiljkom, na adresu podnosioca prijave;
2) poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta stambene zajednice;
3) slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje;
4) preuzimanjem u sedištu Registra.
Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke Registratora u elektronskoj formi dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je označena u prijavi.
Dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora smatra se izvršenim danom slanja na adresu (podnosioca prijave, sedišta stambene zajednice, odn. adresu za prijem elektronske pošte).
Registri i Jedinstvena evidencija propisani ovim zakonom uspostaviće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31. decembra 2017. godine.
Skupština ili savet zgrade formiran u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, dužni su da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice u skladu sa odredbama zakona.

Zakonom o stanovanju propisane su granice ovlašćenja Registratora kao i sadržina Registra.
Registrator je lice koje je ovlašćeno da vodi Registar i koje je dužno da obezbedi zakonito, ažurno i tačno vođenje Registra. Registrator u postupku registracije isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.
Registar je elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama propisani ovim zakonom i podzakonskim aktima o Registru donetim na osnovu ovog zakona.
Registar sadrži podatke koji se registruju i podatke koji se evidentiraju.

Registar naročito sadrži sledeće podatke:
1) poslovno ime i adresu stambene zajednice;
2) podatke o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena, garažnih mesta, garažnih boksova, parking mesta i poslovnih prostora);
3) identifikacione podatke o upravniku, i to za domaće fizičko lice: ime i prezime i JMBG, a za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i država izdavanja putne isprave;
4) identifikacione podatke o profesionalnom upravniku i organizatoru profesionalnog upravljanja, i to za fizičko lice: ime i prezime i JMBG, za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i država izdavanja putne isprave, a za pravno lice: poslovno ime, adresu sedišta, matični broj i PIB;
5) matični broj stambene zajednice;
6) PIB stambene zajednice;
7) broj tekućeg računa stambene zajednice i kontakt podaci (broj telefona i elektronska adresa za prijem pošte, odnosno e-adresa);
8) druge podatke u skladu sa zakonom i aktom o registru.

Ustanovljava se jedinstvena evidencija podataka o stambenim zajednicama koju vodi Republički geodetski zavod i koji je javno dostupna na internet strani Zavoda.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE
Uz popunjen obrazac prijave, u zavisnosti od vrste registracije (upis stambene zajednice, registracija promene ili brisanja podataka i dokumenata o stambenoj zajednice / upravniku/ profesionalnom upravniku), prilaže se odgovarajuća potrebna dokumentacija.

1. Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi izabrani upravnik):
1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika;
2) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
3) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.
Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom opravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

2. Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice):
1) zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice kada je doneta odluka o izboru upravnika, sa ovlašćenjem drugom licu za upis stambene zajednice u Registar;
2) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
3) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.
Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom opravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

3. Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika:
1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
2) ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
3) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
4) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.
Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

4. Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika imenovanog u postupku prinudne uprave (prijavu podnosi imenovani profesionalni upravnik):
1) rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu;
2) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
3) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Pretraga