1. Nekretnine.rs je internet stranica u vlasništvu Ringier Serbia d.o.o., namenjena objavljivanju oglasa iz oblasti nekretnina. Svi korisnici stranice nekretnine.rs su dužni da se ponašaju u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Pristupanjem ovoj stranici prihvatate ove uslove korišćenja i postajete korisnik.

2. Ringier Serbia d.o.o. zadržava pravo promene ovih uslova korišćenja i iste stupaju na snagu odmah, objavljivanjem na stranici nekretnine.rs. Korisnici su dužni da se upoznaju sa aktuelnim uslovima korišćenja, a samim pristupom stranici nekretnine.rs smatra se da su sa istim upoznati.

3. Zabranjeno je svako oglašavanje koje je protivno pozitivnim zakonskim propisima, a naročito je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje ima za cilj podsticanje diskriminacije po bilo kom osnovu, oglašavanje koje podstiče ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, prikriveno oglašavanje, kao i oglašavanje lica, roba, usluga i aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom državnog organa.

4. Oglasna poruka mora da bude istinita, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom.

Oglasna poruka ne sme da sadrži obmanjujuće podatke i ne sme da vređa javni moral ili prava ličnosti.

Nije dozvoljeno korišćenje izraza ili tvrdnji koji izazivaju zabludu o oglašivaču, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi.

Podaci o proizvodu ili usluzi moraju biti istiniti i ne smeju stvarati zabludu o ceni, načinu prodaje i isplate, kvalitetu, upotrebljivosti ili drugim svojstvima.

5. Portal nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. nisu odgovorni za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci, a naročito o svojstvu, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga. Odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na licu od koga je takav sadržaj potekao.

6. Nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. ne učestvuju u prodaji predmeta koji se oglašavaju na stranici nekretnine.rs, niti u bilo kojoj transakciji koja se obavlja između korisnika portala. Portal nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. ne garantuju za bilo koji predmet prikazan na strani nekretnine.rs, uključujući vlasništvo nad predmetom i spremnost korisnika da izvrši transakciju.

7. Korisnik garantuje da fotografije koje postavlja su njegovo autorsko delo. Fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se oglašava.

8. Radi oglašavanja na nekretnine.rs, korisnik je u obavezi da se registruje. U tu svrhu korisnik je prihvatanjem ovih uslova korišćenja dao saglasnost na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koji se mogu koristiti u svrhu spajanja korisnika. Nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. se obavezuje da će čuvati podatke dobijene od korisnika, te da će ih koristiti u dobroj nameri, kao i da iste neće distribuirati ili otkrivati trećoj strani bez isključive saglasnosti korisnika.

9. Korisnik je saglasan sa primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o.

10. Oglašivač je dužan da uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (deklaraciju). Oglasna deklaracija je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, i predviđeni period i način oglašavanja, koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke.
Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. 
Deklaracija je validna sve do promene podataka o oglašivaču. Ukoliko dođe do promene oglašivač je dužan da dostavi izmenjenu deklaraciju o oglašavanju.

11. Cenovnik za pruženu uslugu oglašavanja i reklamiranja je dostupan na strani nekretnine.rs i čini sastavni deo ovih uslova korišćenja.

12.Promo opcije koje se koriste pri oglašavanju su nezavisne od oglasa i potrebno je promo opcije isključiti pre deaktivacije samog oglasa kako račun ne bi bio zadužen za iznos korišćenja promo opcije.

13. Nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. ima pravo da ukloni i izbriše oglase koji su suprotni pozitivnim zakonskim propisima, koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja i poslovnom politikom društva, bez prethodne najave, te oglašivač po tom osnovu nema pravo na naknadu štete.

14. Nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. imaju pravo da uklone sve oglase koji mogu dovesti do ometanja rada i funkcionisanja portala Nekretnine.rs.

15. Tekst i fotografije koji nisu predmet oglasa biće uklonjeni, kao i oglasi koji u sebi sadrže linkove do drugih sajtova koji se bave oglašavanjem nekretnina ili sličnog sadržaja.

16. Nekretnine.rs neće objaviti oglas ukoliko nije dostavljena prateća deklaracija.

17. Na stranici nekretnine.rs oglas će biti objavljen ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
- podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti
- sadržaj oglasne poruke mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima
- oglas može sadržati samo jedan predmet prodaje, podaci u oglasu smeju da sadrže podatke samo o jednoj nekretnini koja se oglašava.
- oglasi (tekstovi i fotografije) moraju biti iz oblasti nekretnina
- oglas postavljen u određenoj kategoriji, mora imati sadržaj oglasa vezan za tu kategoriju
- postavljene fotografije moraju biti odgovarajućeg kvaliteta

18. Ringier Serbia d.o.o. zadržava pravo da odbije objavljivanje oglasa korisniku koji ima neizmirene obaveze prema društvu i može usloviti objavljivanje oglasa izmirenjem dospelih obaveza.

19. Nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. nisu odgovorni za štetu koju pretrpe treća lica u vezi i povodom objavljenog sadržaja na stranici nekretnine.rs. Korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu koju nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. pretrpe po osnovu zahteva trećih osoba, a koja je nastala povodom objavljenog sadržaja.

20. Portal nekretnine.rs može sadržati linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica.

21. Celokupan sadržaj portala nekretnine.rs je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pisanog ovlašćenja nosioca autorskih prava Ringier Serbia d.o.o. je strogo zabranjeno.

22. Nekretnine.rs i Ringier Serbia d.o.o. ne garantuju neprekidnu dostupnost portala nekretnine.rs i neće snositi bilo kakvu naknadu štete koja može nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranice nekretnine.rs.

23. Portal nekretnine.rs zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši ove uslove korišćenja ili ometa rad portala, kao i pravo da protiv tih korisnika preduzme odgovarajuće mere. U slučaju eventualnih sporova između korisnika i društva Ringier Serbia d.o.o. nadležan je sud u Beogradu.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 Izdavačko društvo Ringier Serbia d.o.o., čiji veb sajt ili aplikaciju koristite, poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.

Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke
korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija, a pre svega:

Ko je administrator vaših ličnih podataka,

Koje podatke obrađujemo,

U koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke,

Koliko dugo procesuiramo podatke,

Koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka,

Sa kim delimo podatke.

Administrator ličnih podataka


Administrator vaših ličnih podataka je Izdavačko društvo Ringier Serbia d.o.o., čiji veb
sajt ili aplikaciju koristite. Šta to znači? Izdavačko društvo Ringier Serbia d.o.o. odlučuje
o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka, tj. kako će se Vaši podaci koristiti.

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima? Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših
prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu:
e-mail: zastitapodataka@ringier.rs
adresa: ul. Kosovska 10, 11 000 Beograd, sa napomenom: Obrada ličnih podataka

Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:
- u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge
radnje kojom se ograničava data saglasnost,
- u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora,
- ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili
opoziva saglasnosti,
- za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim
propisima.

Koja su prava naših korisnika u slučaju obrade ličnih podataka?

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i
Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u
odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane
naših pouzdanih partnera:

- pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
- pravo na zahtevanje ispravke podataka,
- pravo na brisanje podataka,
- pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
- pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu
saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti
pre Vašeg opoziva.
Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje
usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.
U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti
na: zastitapodataka@ringier.rs

Sa kim delimo podatke?

Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime,
uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost
podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.

Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu
podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.
Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane Ringier Serbia d.o.o., Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naših veb
sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to
isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje
kolačića na Vašem uređaju.

Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane naših
pouzdanih partnera. Spisak naših pouzdanih partnera možete pronaći u poruci o traženju saglasnosti
pod linkom Promeni postavke.

Prenos podataka izvan EEA

Naši partneri su registrovani uglavnom u državama Evropskog ekonomskog područja (EEA) ili u
Švajcarskoj, odnosno u državama koje ispunjavaju odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti. Neki
naši pouzdani partneri, npr. Google, nalaze se izvan EEA. U vezi sa prenosom vaših podataka izvan
EEA, partneri garantuju da pružaju garanciju visokog nivoa zaštite ličnih podataka.

Politika kolačića za internet sajtove i aplikacije

Na našim sajtovima i aplikacijama koristimo internet oznake, kao što su datoteke, npr. kolačići ili
lokalna skladištenja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i oglasa kao i
analizu saobraćaja na sajtovima, aplikacijama i internetu. Na ovaj način, ovu tehnologiju koriste i naši
pouzdani partneri koji takođe žele da plasirani oglasi odgovaraju Vašim potrebama.

Kolačići

Politika kolačića i drugih sličnih tehnologija koje koristimo na svim našim sajtovima i aplikacijama:
www.blic.rs
www.sport.blic.rs
www.zena.blic.rs

www.pulsonline.rs
www.mojauto.rs
www.nekretnine.rs
www.ana.rs
Blic Android App
Blic iOS App
Nekretnine Android App
Nekretnine iOS App

(u daljem tekstu zajednički kao: Proizvodi kompanije Ringier Serbia d.o.o.)
Korišćenjem Proizvoda kompanije Ringier Serbia d.o.o., pravilnim postavkama
podešavanja pretraživača, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije u skladu sa
Politikom o kolačićima. Ako se ne slažete sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija, ili želite da
ograničite obim korišćenja kolačića i sličnih tehnologija, trebalo bi da promenite postavke naodgovarajući način (kao što je to gore navedeno )

Šta su kolačići?

Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda
neki veb sajt.
Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića generiše
jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. Ovom
politikom, informacija o kolačićima se primenjuju i na druge slične tehnologije koje se koriste na
sajtovima i aplikacijama d.o.o.

Druge slične tehnologije, koriste se kako bi se osiguralo optimalno korišćenje Vaših podataka, na
primer, lokalno skladištenje, koje se koristi za čuvanje podataka snimljenih tokom korišćenja usluga u
posebnom delu (memorija pretraživača). Pristup podacima u Lokalnom skladištu se može dobiti
samo na veb lokaciji, sa koje su podaci sačuvani u pretraživaču. Podaci u Lokalnom skladištu čuvaju
se i nakon što je pretraživač zatvoren.

U koju svrhu koristimo kolačiće ili druge slične tehnologije?
Ringier Serbia d.o.o. koristi kolačiće ili druge slične tehnologije u sledeće svrhe:

- da naše veb stranice i aplikacije funkcionišu brže i da se lakše koriste,
- u cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa
očekivanjima i interesovanjima Korisnika,
- u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako se koriste veb
lokacije (uključujući usluge naše aplikacije) i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja.

Na stranicama Proizvoda Ringier Serbia d.o.o. Beograd mogu se koristiti:

Kolačići posete – nalaze se na uređaju samo kada koristite veb-stranice Ringier Serbia d.o.o.;
Trajni kolačići - ostaju na vašem uređaju sve do definisanog životnog veka kolačića ili dok iste ne
izbrišete u pretraživaču.

Za šta i kako se koriste kolačići:

Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih
informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika.
Mehanizmi bezbednosne podrške koji sprečavaju prevare:
Neophodni su za pravilno funkcionisanje stranica i prikazivanje sadržaja Proizvoda Ringier Serbia d.o.o., i omogućavaju da se krećete kroz njih.

Unapređenje funkcionalnosti

Pamćenje Vaših podešavanja i izbora (npr. Korisničko ime, region u kome se nalazite, preferencije,
jezik i istorija komunikacije) sa ciljem da Vam pružimo više relevantnih sadržaja i usluga. Takođe,
kolačići Vam omogućavaju da gledate video zapise i koristite alate sa društvenih mreža, i pružaju
Vam pomoć pri popunjavanju formulara.
U cilju poboljšanja funkcionalnosti, Proizvodi Ringier Serbia d.o.o. koriste podatke o
aktivnostima na našim sajtovima, geolokacijske podatke i demografske podatke – te se podaci
objedinjuju i tako se pravi segment grupnog ponašanja korisnika, a kojim se ni na koji način ne vrši
identifikacija pojedinačnog ličnog podatka korisnika.

Reklamne poruke

Prikupljanjem podataka isporučujemo Vam one oglasne poruke koje su zasnovane na Vašoj
aktivnosti, Vašim interesovanjima, navikama, a istovremeno vodimo računa da se ista reklamna
poruka bezrazložno ne ponavlja, sve u cilju neophodne analitike i merenja.
Kako bi se optimalno predstavila reklamna poruka određenoj ciljnoj grupi korisnika, postoji
mogućnost da Vaše podatke koristimo i u delu koji se odnosi na veb istoriju, kao i geolokacijski i
demografski podaci. Vaši podaci mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima koje ste nam ranije
ostavili prilikom registracije za naše usluge. Objedinjeni podaci se prikupljaju tako da lična
identifikacija korisnika nije moguća, s tim da takvi podaci mogu biti korišćeni od strane Ringier Serbia d.o.o., kao i od strane naših pouzdanih partnera ukoliko za to postoji legitimni
interes. Reklamni kolačići takođe omogućavaju merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Da li koristimo kolačiće ili slične tehnologije trećih lica?

Da, i koristeći veb lokacije Ringier Serbia d.o.o., možete da primate kolačiće od naših
pouzdanih partnera.

Marketing ciljevi naših pouzdanih partnera:

Naši pouzdani partneri mogu da koriste kolačiće ili druge slične tehnologije kako bi utvrdili da li su
prikazali određenu reklamu, ili u cilju prikupljanja podataka o tome kako korisnici reaguju na
prikazane oglase. Naši pouzdani partneri takođe mogu, na osnovu saglasnosti korisnika, prilagoditi
prikazane oglase interesovanjima korisnika, utvrdivši ih na osnovu informacija koje su nam
dostavljene od strane korisnika. Ako je korisnik dao saglasnost, ove informacije mogu biti korišćene i
u dalje marketinške svrhe naših pouzdanih partnera koji prikazuju ili naručuju oglas na internetu. U
ove svrhe, mi takođe možemo sarađivati sa pouzdanim partnerima kako bismo prikazali Korisniku
oglas na našim proizvodima ili na drugim sajtovima, nakon što korisnik poseti određenu stranicu ili
aplikaciju. Pored lokalnih tehnologija za skladištenje, naše veb stranice (uključujući i veb lokacije)
mogu takođe koristiti i druge tehnologije i tehnička rešenja za pristup podacima sačuvanim u
pretraživaču / terminalskoj opremi, a koji su neophodni za korišćenje veb stranica. Takođe koristimo
analitički softver trećih lica (na primer Google analitiku, Gemius) koji postavlja korisničke kodove na
korisničkom terminalnom uređaju, za prikupljanje korisničkih podataka.

Više informacija

Više informacija i mogućnost njihovog podešavanja možete naći i na upitniku o davanju saglasnosti,
u delu Napredna podešavanja