Kompleks Zrenjanin

Ažuriran: 20.06.2024 Objavljen: 06.04.2022
 • Kvadratura:
  266 m²
 • Sobe:
  -
 • Grejanje:
  -
 • Parking:
  Ne
 • Sprat:
  - / -
 • Opremljenost:
  -
Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Detalji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Magacin
 • Kvadratura: 266 m²

Opis

Комплекс Зрењанин, Панчевачка бб

256,00 е/месец (252,72е/месец Комплекс + 3,28 е/месец инвентар)

 

ЛЕГЕНДА:

Предмет закупа чине:

објекат катастарски бр. 1, површине 33 м2 означен     

земљиште _парцела кат. бр. 9642/3 КО Зрењанин 1, површине 266 м2, означено

панелна ограда уз објекат катастарски бр. 1 означена 

део саобраћајнице на парцели кат. бр. 9642/3 КО Зрењанин 1 означена   

Град/место

Зрењанин

Улица /кућни број

Зрењанин, Панчевачка бб

Опис непокретности

Комплекс се састоји од: Објекта_катастарски објекат број 1 површине у основи 33 m2, са припадајућим Земљиштем – парцела катастарски бр. 9642/3 КО Зрењанин 1, површине од 266 m2, Панелне ограде која се налази уз објекат и део саобраћајнице на земљишту_ парцели катастарски бр. 9642/3 КО Зрењанин 1,  са пратећим Инвентаром

 

Комплекс се налази у саставу ССГ Зрењанин 3, на којој ССГ се налазе и основна средства/објекти који нису предмет закупа

Спратност

Приземље

Намена- делатности

 • у Објекту: услужна/угоститељска делатност (под условом измене урбанистичких услова/планске документације)

 

 • на Земљишту: отворени магацински/складишни простор, паркинг простор

 

ограничење: забрањено је обављање делатности у вези продаје нафтних деривата

Временски период издавања (рок закупа)

5 (пет) година уз могућност продужења

Пројектно – технички показатељи_стање инсталација Комплекса

 

Комплекс је дуго година затворен, ван експлоатације.

За приступ до Комплекса преко парцеле катастарски број 12895/1 КО Зрењанин 1 (која је у власништву Града Зрењанина као и парцела катастарски бр. 8727/1 КО Зрењанин 1) нису регулисани имовинско-правни односи

 • инсталације за електричну енергију- у исправном и функционалном стању;
 • инсталације воде и канализације –у исправном и функционалном стању;
 • инсталације грејања- грејање је на електричну енергију, помоћу 2 клима уређаја (split система) и 1 термоакумулационе пећи;
 • врата и подови су у функционалном стању;
 • зидови објекта у функцији, у квалитетном стању без оштећења;
 • има слободне телефонске парице;

 

 

 

 

 

 

Ограничења и услови закупа/коришћења/обављања делатности

Обавезе Закупца:

 

 • да редовно и благовремено о свом трошку предузима радове текућег/редовног одржавања Комплекса (техничко одржавање), укључујући и одржавање хигијене, редовно кошење траве, крчење од корова и по потреби чишћење снега, као и одржавање Инвентара (текуће/редовно и хаваријско/ванредно одржавање);
 • се придржава  Интерних акта: Стандард друштва Управљање системом заштите од пожара и експлозија (SD-09-02 01 V3), Упутство правила заштите од пожара (UP–09-02-01-002) и законских прописа у вези са заштитом од пожара и експлозије;
 • да испуни све законске/подзаконске услове за обављање делатности уз претходну измену урбанистичких услова/планске документације локације Комплекса, а по претходно прибављеном Пуномоћју и сагласностима/условима НИС а.д (на начин да све активности предузима у име и за рачун НИС а.д, о свом трошку) и приведе Комплекс намени сопственим средствима, све без права на потраживање од стране НИС а.д. Нови Сад, јер Комплекс прима у виђеном стању;
 • у случају извођења радова (радова на  побољшању, преправци, адаптацији,  инвестиционом и/или хаваријском одржавању и/или улагању у Комплексу/на делу Комплекса, измени урбанистичких услова/планске документације), као и за истицање фирме и/или постављање реклама:
 • oбавезна претходна сагласност и надзор Надлежног ОД; 
 • радови морају бити извршени на терет Закупца/Корисника, без права на надокнаду од стране Закуподавца;
 • за случај да је неопходно исходовање одређених одобрења (нпр. Решење о одобрењу за извођење радова, Грађевинска дозвола, измена планске документације) кроз поступак обједињене прoцедуре, Закуподавац је Инвеститор, а Закупац/Корисник финансијер и подносилац захтева, а на основу Пуномоћја датог од стране Закуподавца у ком случају је у обавези и да потпише ТФУ-260 - Споразум о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара за закуп пословног простора (у случају извођења радова);

 

 • самостално пријављује, плаћа и по престанку закупа одјави: накнаду за заштиту и унапређење и заштиту животне средине, ПТТ услуге и услуге интернета и трошак изношења смећа;

 

 • да се понаша према објектима који нису предмет закупа са посебном пажњом и пажњом доброг домаћина, те да их не оштети приликом коришћења Комплекса;

 

 • да потребу за ванредним (хаваријским) одржавањем Комплекса (сем за Инвентар који је обавеза и трошак закупца) пријављују на: milan.b.popovic@nis.rs и 064 8885011 (обавеза и трошак НИС а.д. хаваријско/ванредно одржавање);
 • да поред закупнине плаћа и накнаду за Инвентар у износу 1% од књиговодствене вредности у пословним књигама Закуподавца (у висини цца 3,25 е/месечно) као и пратеће трошкове;

 

 

Пратећи трошкови

Врста трошка:

Начин обрачуна

електрична енергија

 

јачина инсталисане снаге 17,25 kW

по потрошњи, по рачуну испоручиоца услуге за бројило број 3610004786

водовод и канализација

по потрошњи, по рачуну испоручиоца услуге за мерно место 4010674439

Инвентар

SAP и назив основног средства у пословним књигама

Набавна вредност

на дан  04.04.2022 године (RSD)

 5138234- klima uredjaja 12 btu

38 300,00

без SAP броја- klima uredjaja 12 btu

0,00

 

Lokacija

 • Srbija
 • Srednje-banatski
 • Zrenjanin
 • Lesnina

Linije prevoza u blizini:

Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Prijavi grešku