');

Poslovna zgrada Pančevo

Ažuriran: 20.06.2022 Objavljen: 15.05.2022
 • Kvadratura:
  778.08 m²
 • Sobe:
  -
 • Grejanje:
  -
 • Parking:
  Ne
 • Sprat:
  - / -
 • Opremljenost:
  -
Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Detalji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Poslovna zgrada
 • Kvadratura: 778.08 m²

Opis

Град/место

Панчево

Улица / потес / кућни број

Милоша Обреновића бр. 8

Опис непокретности_предмета закупа

Комплекс се састоји од:

 • пословне зграде, површине у основи 313 м2, корисне површине 778, 08 м2 (етажа приземља 267, 8 м2 корисне површине, етажа првог спрата 257, 69 м2 корисне површине и етажа другог спрата 252, 59 м2 корисне површине)
 • земљишта_парцела катастарски број 5184/1 КО Панчево - површине 1649 м2
 • са припадајућим инвентаром (сагласно доњем списку садржаном у Информацији)

Општи и пројектно-технички подаци непокретности

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс се предаје у виђеном стању

Стање инсталација и других делова Комплекса:

Материјални недостаци: нема

Стање инсталација и других делова Комплекса

 • елекроинсталације- у функцији
 • водинсталације.- у функцији;
 • санитарије.- у функцији
 • подови-у функцији
 • зидови/фасаде-у функцији
 • прозори.- у функцији
 • врата- у функцији
 • инсталације грејања- у функцији

 

 

 

Намена/делатност

административне делатности, ИТ делатности, канцеларијске делатности

Временски период издавања (рок закупа)

1 (једна) година, са могућношћу продужења

 

Објекти на Комплексу који нису предмет закупа

Анекс пословне зграде  корисне површине 6,29 м2 и ресторан корисне површине 280,01 м2.

 Објекти који нису предмет издавања у закуп предају се на чување Закупцу то:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

Ограничења и услови закупа/коришћења/обављања делатности

Обавезе Закупца:

 • да се придржава законских прописа и интерних аката НИС а.д.: Стандард друштва Управљање системом заштите од пожара и експлозија (SD-09-02 01 V3) Упутство правила заштите од пожара (UP–09-02-01-002) и законских прописа у вези са заштитом од пожара и експлозије.
 • да уз Уговор о закупу закључи и потпише:Споразум о антикорупцијском понашању, уколико у НИС а.д.Нови Сад нема већ потписан Споразум са конкретним Закупцем/Корисником и ТФУ-260 - Споразум о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара за закуп пословног простора
 • да самостално и о свом трошку врши текуће/редовно одржавање Комплекса (техничко одржавање), укључујући и одржавање хигијене, редовно кошење траве, крчење од корова и по потреби чишћење снега.
 • да самостално пријављује, плаћа и по престанку закупа одјављује: ПТТ услуге и услуге интернета и накнаду за унапређење и заштиту и услугу одношења смећа.
 • да самостално спроводи важеће санитарне норме односно редовно спроводи мере дезинфекције, дератизације и дезинсекције
 • да потребу за ванредним (хаваријским) одржавањем Комплекса пријављују на: јasmina.jurjevic@nis.rs и 064/888 14 47 (обавеза и трошак Закуподавца).
 • да плаћа закупнину и накнаду за коришћење инвентара/опреме (1% од набавне књиговодствене вредности – 104,62 евра/месечно), као и пратеће трошкове доле наведене
 • да се придржава правила о забрани пушења у дворишном делу Комплекса односно на земљишту због инсталација које се тамо налазе, будући да би се пушењем у том делу Комплекса повећао ризик за настанак пожара;
 • да држи на видном месту на Комплексу у случајевима евентуалне контроле надлежних Инспекцијских органа, односно у случајевима редовних или ванредних инспекцијских контрола да на Комплексу увек буду доступни: Стручни налаз о прегледу и испитивању електричних и громобранских инсталација и Извештаји о контроли противпожарних апарата и инсталација хидратантске мреже;
 • да се понаша према објектима који нису предмет закупа са посебном пажњом и да их не оштети приликом коришћења предмета закупа уз  обавезу да уколико препозна потребу за ванредним (хаваријским) одржавањем ових објеката обавести Закуподавца без одлагања на адресу/контакт: јasmina.jurjevic@nis.rs и 064/888 14 47 и по потреби ( усаглашеној са Закуподавцем)  исте откључа  ;

 

Права Закупца

 • може да ангажује ФТО Пословног комплекса и о томе обавести НИС а.д. на адресу: fkz@nis.rs, као и fis.srna@nis.rs  (назив фирме/лица које спроводи ФТО; динамику рада ФТО (дане у недељи и сатницу )

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА/истицање фирме и/или постављање рекламе:

 • oбавезна претходна сагласност и по потреби надзор Надлежног ОД; 
 • радови морају бити извршени на терет Закупца, без права на надокнаду од стране Закуподавца;
 • за случај да је неопходно исходовање одређених одобрења (нпр. Решење о одобрењу за извођене радова, Грађевинска дозвола) кроз поступак обједињене прoцедуре, није могуће вршити радове имајући у виду имовинско-правни статус Комплекса (уписано правом коришћења у корист НИС а.д. Нови Сад, потребно прибавити сагласност РДИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавезе Закуподавца

Обавезе Закуподавца:

 

 • да одржава Комплекс у исправном стању односно врши ванредно (хаваријско) одржавање о свом трошку

 

 • да спроводи редовне законске активности на провери електричних и громобранских инсталација (законска обавеза на 2 године) и да спроводи редован преглед и сервис пп апарата и хидраната на Комплексу, и Стручни налаз/Извештаје о томе преда закупцу, како би се налазили на Комплексу у сваком моменту

 

 • да спроводи редован преглед и контролу инсталација и уређаја за откривање и дојаву пожара, а Извештаји о томе ће се предати Закупцу, како би се исти налазили на Комплексу у сваком моменту;

 

Пратећи трошкови

 

Врста трошка:

Начин обрачуна

Електрична енергија

Трошкови електричне енергије – место мерења 4010676822 (посебно бројило)

Јачина инсталисане снаге ел.енергије: 50kW

По потрошњи/рачуну испоручиоца услуга

Изношење смећа

По потрошњи/рачуну испоручиоца услуга

Вода и канализација

 

По потрошњи/рачуну испоручиоца услуга

Грејање

По потрошњи/рачуну испоручиоца услуга

Порез на имовину

По испостављеном обрачуну Закуподавца, а према подацима по пореској пријави/ самоопорезивањe 

Списак инвентара

 

Редни број

САП

Назив основног средства у пословним књигама

Набавна вредност/рсд/

1

5317130

Сателитска антена Гемини

36.460,92

2

5138359

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

3

5138360

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

4

5138361

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

5

5138362

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

6

5138363

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

7

5138364

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

8

5138365

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

9

5138366

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

10

5138367

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

11

5138368

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

12

5138369

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

13

5138370

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

14

5138371

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

15

5138372

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

16

5138373

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

17

5138374

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

18

5138375

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

19

5138376

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

20

5138377

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

21

5138378

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

22

5138379

Клима уређај – сплит систем

53.944,00

23

5501697

ПП хидрант пун

13.236,40

24

5501698

ПП хидрант пун

13.236,40

25

5010251

Жардињера

6.941,89

26

5010258

Жардињера

6.941,89

27

5010264

Жардињера

6.941,89

28

5005742

Жардињера 69-40

6.941,89

29

5010284

Жардињера

6.941,89

Lokacija

 • Srbija
 • Južno-banatski
 • Pančevo
 • Tesla
 • Miloša Obrenovića

Linije prevoza u blizini:

Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Prijavi grešku