30
May
Bankarski rečnik
privatna arhiva

Rečnik bankarskih termina - TOP 5 skraćenica o kamatama - šta znače, kako se računaju i na šta utiču

facebook messenger viber
Kada pročitamo skraćenice poput NKS, EKS, euribor, belibor ili fraze za neke silne kamatne stope u ugovorima i kreditnoj dokumentaciji prosto se nekad pogubimo u svim tim izrazima, niti znamo šta znače a ni čemu služe. Evo objašnjenja za pet najčešćih...

NKS – Nominalna kamatna stopa  je stopa po kojoj banka obračunava kamatu na odobreni kreditni proizvod odnosno to je cena koju klijent  plaća banci za pozajmljeni novac. NKS može biti fiksna ili promenjiva kamatna stopa. U poslednje vreme kamatne stope su uglavnom promenjive  izuzev kratkoročnih kredita sa  rokom otplate do godinu dana. Promenjive NKS uglavnom zavise  od stope rasta cena na malo ili kretanja kamatnih stopa na evropskom bankarskom tržištu tzv “BELIBOR” za kredite indeksirane u dinarima  ili “EURIBOR” za kredite indeksirane u evrima.

Promenjiva NKS  sastoji se od promenjivog dela tzv BELIBOR ili EURIBOR, koji se obično menja na 6 meseci, uvećan za fiksni deo odnosno maržu banke koja ostaje nepromenjena do kraja njenog isteka.

U početku otplatnog perioda obično je rata kredita manja ukoliko se izabere varjabilna NKS. Međutim, kasnije se može desiti da dođe do značajnog povećanja, ali nije  uvek obavezno. Kod fiksne NKS rata ostaje jednaka sve vreme trajanja kredita što ne može dovesti do neprijatnih iznenađenja.

EKS – Efektivna kamatna stopa je  ukupna cena kredita odnosno NKS uvećana za sve naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kreditnog proizvoda. Omogućava klijentu da lakše uporedi i sagleda ponude drugih banaka koje  nude iste kreditne proizvode.

INTERKALARNA KAMATA je kamata koju banka obračunava i  naplaćuje od momenta puštanja kredita u korišćenje do momenta prelaska kredita u otplatu. Ovu kamatu banka naplaćuje od momenta kada se odobri kredit do momenta naplate prve rate. U zavisnosti od poslovne politike banke, banka može obračunatu kamatu pripisati glavnici duga i naplatiti je preko rata ili odjednom. Ova kamata se obračunava i pripisuje uglavnom kada dođe do pomeranja  datuma dospeća rate i obračunava se srazmerno broju dana za koji se naplaćuje. Ukoliko banka obračunava interkalarnu kamatu najbolje bi bilo pre zaključivanja ugovora proveriti sa službenicima banke  kada bi bilo najbolje da se isplati kredit kako bi interkalarna kamata bila što manja ili kako uopšte ne bi došlo do tog troška.

KONFORMNA KAMATNA STOPA je stopa koja se  primenjuje kao složena, popularno kao „kamata na kamatu”. Po ovoj metodi dobija se isti iznos kamate bez obzira da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita.

PROPORCIONALNA KAMATNA STOPA je metod obračuna po kom se dobija različit iznos kamate u zavisnosti od toga da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita. Naime, ukoliko se kamata obračunava više puta u toku perioda otplate dobija se veći iznos ukupne kamate nego da je obračunata samo jednom na kraju perioda otplate kredita. 

Dakle, kada, na primer, uzimamo neki kredit, sem same visine kamatne stope po kojoj će nam se obračunavati kredit, trebalo bi da nam bude bitno i po kojoj metodi. Jer, ukoliko nam kredit banka obračunava po konformnoj metodi ne samo što će nam iznos rate biti manji, već će ukupan iznos kamate koji ćemo platiti banci biti manji. U poslednje vreme banke uglavnom koriste proporcionalni metod obračuna.