28
Jun
Hipoteka
privatna arhiva

KUPOVINA STANA POD HIPOTEKOM - Kakva je procedura i šta se radi u tim slučajevima?

facebook messenger viber
Kada nam se dopadne  stan koji je već pod hipotekom  postavljamo pitanje da  li postoji rizik od kupovine, da li banka može da odobri kredit za kupovinu stana koji je već  založen, da li mogu da izgubim kupovinom takvog stana, da li mogu da biram banku ili isključivo banka kod koje je već stan založen…

Pa da razrešimo dilemu. Apsolutno je moguće kupiti takav stan i izabrati banku koja nam najviše odgovara  bez obzira kod  koje je banke prvobitno upisana hipoteka. Za početak je neophodno od banke kod koje je stan založen zatražiti Potvrdu o ostatku duga i Pismo o namerama te banke da  će izdati brisovnu dozvolu nakon isplate ostatka duga  po kreditu. Kada  dobijemo navedena dokumenta i prikupimo ostalu neophodnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za kredit (overa plate, potvrde poslodavca, procenu nepokretnosti, vlasnički list itd.) predajemo zahtev u banku koju smo odabrali kao najpovoljniju za nas.

Nakon pozitivne Odluke  Banke o odobrenju stambenog kredita uspostavlja se hipoteka II reda  i nakon dobijanja Rešenja  o upisu hipoteke od strane RGZ (katastra)  banka pristupa  isplati sredstava. Po realizaciji našeg stambenog  kredita obavezno je brisanje hipoteke I reda. Zatim, potrebno je da  prodavac likvidira svoj  kredit i da nam dostavi  Brisovnu dozvolu – to je saglasnost banke prodavca da se može izbrisati hipoteka  u zemljišnim knjigama koju predajemo u RGZ i plaćamo taksu shodno tarifnku RGZ. Brisanjem hipoteke  po kreditu prodavca hipoteka  po našem stambenom kreditu automatski postaje hipoteka I reda, odnosno jedina hipoteka na sad već našem stanu.

Prilikom kupovine jednog ovakvog stana  potrebno je obratiti pažnju na visinu  duga koji prodavac ima u svojoj banci, kupoprodajnu cenu i iznos kredita banke koji se odobrava nama za kupovinu stana. Ako je dug  u banci prodavca  jednak visini kredita koji mi potražujemo od  naše banke,  realizacijom stambenog kredita zatvara se prodavčev dug (što je najbolja varijanta). Ako je dug prodavca veći od kredita,  banke  koje odobravaju  stambene kredite  insistiraju da se  pre realizacije kredita  smanji dug prodavca  na iznos  jednak našem stambenom kreditu.  To se dokazuje  donošenjem nove Potvrde  o ostatku duga  po prodavčevom kreditu.

Napominjemo da  je način isplate kupoprodajne cene jednog ovakvog stana   neophodno  precizirati Predugovorom odnosno Ugovorom o kupoprodaji stana.