');
13
May

Novi servis za građane - izdavanje obaveštenja o kućnom broju

facebook messenger viber
Ovo je novi servis koji omogućava građanima da bez dolaska na šalter Republičkog geodetskog zavoda dođu do obaveštenja o kućnom broju.

Servis Moja adresa je veb aplikacija za automatizovano izdavanje Obaveštenja o kućnom broju. To je javna usluga sa primarnom svrhom da služi građanima koji su do sada ovu uslugu realizovali kroz lični dolazak na šalter RGZ-a.

Obaveštenje o kućnom broju, generisano kroz ovu aplikaciju, se izdaje u svrhu dokaza o adresi objekta u svim postupcima kod ržavnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i rganizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja kada koriste podatke iz Registra prostornih jedinica i Adresnog registra. Obaveštenje o kućnom broju, generisano kroz ovu aplikaciju, izdaje Republički geodetski zavod u postupku ažuriranja adresnog registra u skladu sa članom 52. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) i članom 17. stav 1. Zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru ("Službeni glasnik RS", broj 9/20)

O projektu za unapređenje Adresnog registra

Adresni registar sadrži podatke o nazivima ulica i kućnim brojevima i jedan je od ključnih državnih registara pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih društava i registra nepokretnosti. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova 3.028.020 građana ima prijavljeno prebivalište u ulicama bez određenog kućnog broja, od čega je 2.676.898 građana prijavljeno na adresama za koje nije određen ni naziv ulice (poznato kao „nema ulice bb“). Republički geodetski zavod nadležan je za vođenje Adresnog registra, ali se upis adresa može izvršiti tek nakon davanja naziva ulica od strane jedinica lokalnih samouprava. Najveći broj opština i gradova ovaj postupak sprovodi neredovno, kako zbog različitog tumačenja propisa tako i zbog neažurnosti u radu.

Veliki broj državnih i lokalnih organa i službi, zbog ovakve prakse, kreirao je interne registre adresa kako bi mogli da komuniciraju sa strankama, ali ovaka situacija onemogućava interoperabilnost i ažuriranje podataka. Kao posledica toga, u različitim evidencijama mogu se za isto fizičko ili pravno lice pojaviti različite adrese. Nakon ažuriranja podataka u registru na celoj teritoriji, postojaće jedinstven registar koji će svi organi biti u obavezi da koriste i koji će se centralizovano voditi.

kućni broj

Ilustracije radi, da su podaci o adresama ažurni ne bismo imali redove za zdravstvene kartice jer bi svim građanima bile dostavljene na kućnu adresu. Iz ovih razloga krajem 2018. godine Vlada Srbije formirala je Koordinaciono telo za unapređenje Adresnog registra koje uključuje sva relevantna ministarstva i organizacije.

Kao pilot grad odabrana je Loznica, a Republički geodetski zavod je na osnovu ortofoto snimaka i prema lokalno običajnim imenima (na osnovu podataka dostavljenih od strane JP „Pošta Srbije“) pripremio predloge naziva za sve ulice na teritoriji Loznice. Gradska skupština je imenovala novih 677 ulica i država je opredelila 5 miliona dinara za finansiranje tablica i brojeva kako bi svi objekti u ovom gradu bili obeleženi. U trenutku početka projekta procena je da na teritoriji Srbij nedostajee nešto više od 47.000 naziva ulica i milion kućnih brojeva. Građanima kojima bude dodeljen nov naziv ili menjan naziv ulica i broja, biće određen dovoljno razuman rok da promenu urade i u svojim dokumentima. Procena je da će ukupni troškovi ažuriranja registra i obeležavanja ulica i kućnih brojeva iznositi 5 miliona evra.

Više informacija o trenutnom statusu projekta, kao sipsak donetih rešenja mogu se pronaći na stranci Republičkog geodetskog zavoda: https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/adresniregistar.

Servis za izdavanje obaveštenja o kućnom broju – Moja adresa javno je dostupan od 15.05.2021. godine na adresioja adresa javno je dostupan od 15.05.2021. godine na veb adresi https://mojaadresa.geosrbija.rs/.