');
09
Mar
digitron10.jpg

nekretniners

Refundacija PDV-a - Moguća samo ako je prodavac – investitor u sistemu PDV-a

facebook messenger viber
Šta je sve potrebno od dokumenata i ko može da ostvari pravo na povraćaj PDV-a

Moguća samo ako je prodavac – investitor u sistemu PDV-a
Pravo na refundaciju PDV-a (10%) za kupovinu prvog stana ima:
Fizičko lice koje je punoletni drzavljanin RS, sa prebivalistem na teritoriji RS, pod uslovom da od 1.jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan, nije imalo u svojini ili susvojini stan na teritoriji RS, kao i da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu, uplatom na tekući račun.

Kupac prvog stana može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a za površinu do 40m2, a članovi njegovog porodičnog domaćinstva za površinu do 15m2 po svakom članu, pod uslovom da od 1.jula 2006. godine nisu imali u svojini ili susvojini stan na teritoriji RS.

Refundaciju PDV-a neće moći da ostvari kupac prvog stana ili član njegovog porodičnog domaćinstva, ukoliko su već ostvarili ovo pravo ili ako su već bili oslobođeni obaveze plaćanja PPAP (porez na prenos apsolunih prava).

Kupac prvog stana može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a za površinu do 40m2, a članovi porodičnog domaćinstva za površinu do 15m2

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju je 30 dana od dana overe Ugovora.

Potrebna dokumentacija:
-Original ili overena kopija Ugovora o kupoprodaji stana kao i Zapisnik o primopredaji stana
-RFN obrazac (zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV–a)
-IKPS – PDV obrazac (izjava kupca prvog stana) – overen kod Notara
-Konačni račun za stan u skladu sa čl. 42 Zakona o PDV-u – izdaje ga investitor
-Original naloga za uplatu ili nalog za prenos, overen pečatom Banke (dokaz kupca da je ugovorena cena sa PDV-om, u potpunosti isplaćena na tekući račun prodavca)
-Potvrda prodavca da je kupac ugovorenu cenu stana u potpunosti izmirio (sa PDV-om)
-Izvod iz matične knjige rođenih za kupca (sa podatkom o državljanstu – vadi se posle datuma overe Ugovora)
-Uverenje o državljanstvu za kupca, ne starije od 6 meseci (vadi se posle datuma overe Ugovora)
-Kopija tekućeg računa kupca
-Uverenje o kretanju prebivališta (za Beograd, dobija se u Ljermontovoj) i očitane l.k. kupca i prodavca
-Sa svih prebivališta na kojima je kupac živeo od 01.07.2006. godine, Uverenje da se kupac ne duži porezom na imovinu fizickih lica – Gradska uprava javnih prihoda (u Beogradu svaka Opština ima svoju filijalu)
-Upotrebna dozvola, pravosnažno Rešenje o odobrenju za gradnju a ako ima više investitora – Ugovor o zajedničkoj izgradnji i Ugovor o fizičkoj deobi
-Prodavac dostavlja dokaz da je obaveza po izdatom računu iskazana u PPPDV (overena evidencija PDV, knjiga izdatih računa, analitička kartica K-TO 202 i 430 – dobija se od knjigovođe prodavca)

-NAPOMENA: Ukoliko supružnici u momentu overe Ugovora o kupoprodaji, nisu imali prijave pebivališta na istoj adresi, treba da dostave i Izjavu dva svedoka (bilo ko od rođaka, prijatelja, kolega…), da su do tog datuma živeli na istoj adresi (u izjavi navesti adresu). Ova izjava se overava kod bilo kog Notara, može biti napisana i rukom a u ovom trenutku cena overe ove Izjave iznosi 720,00 din.

Za članove porodičnog domaćinstva priložiti:
-izvode iz matične knjige rođenih,
-izvod iz matične knjige venčanih (za supružnika),
državljanstva,
-očitane lične karte,
-uverenja o kretanju prebivališta (za Beograd u Ljermontovoj) i
-Uverenja Uprave javnih prihoda (u Beogradu svaka Opština ima svoju filijalu) da nisu obveznici poreza na imovinu fizičkih lica od 1.7. 2006. iz svih Opština navedenih u Uverenju o kretanju prebivališta.

Tekst je u celosti preuzet sa: svetnekretnina.wordpress.com