07
Jun
bankarski izrazi
privatna arhiva

Šta znače OVIH 12 bankarskih termina?

facebook messenger viber
Službenici banaka često koriste  termine koje mi ne razumemo, a iza njih stoje jako bitne stvari koje utiču na posao koji želimo da obavimo.

U ovom tekstu dajemo vam pojašnjenja, od osnovnih skraćenica  do onih malo složenijih, koja će vam sigurno  pomoći da znate o čemu se radi kad  ih čujete od  službenika  u banci.

KOMITENT  je  nalogodavac, koji mora platiti banci dogovorenu proviziju za obavljeni posao,  jednom rečju stranka.

DOCNJA predstavlja kašnjenje pri izvršenju neke obaveze, koje stranka čini u suprotnosti sa ugovornim obavezama.

ZATEZNA KAMATA  je kamata koja se obračunava I naplaćuje ukoliko klijent nije izmirio obaveze u skladu sa ugovornim obavezama. Ukoliko klijent kasni sa plaćanjem novčane obaveze dužan je da pored glavnice plati I zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

LIMIT  predstavlja  Iznos najviše dozvoljenog prekoračenja (negativnog stanja) na računu, odnosno iznos najvećeg mogućeg zaduženja po odobrenom kreditu ili po kreditnoj kartici.

ANUITET  je redovna rata kredita odnosno obaveza  klijenta koju plaća jednom mesečno ili, što je ređe, polugodišnje ili godišnje.  Anuitet  predstavlja  novčani iznos  koji je sastavljen od dela glavnice  I dela kamate koji klijent  plaća na  ime  postepene otplate kredita. 

AMORT PLAN  je plan otplate  po kom klijent otplaćuje svoju obavezu  po keditu.  U njemu  je iskazan iznos anuiteta ( mesečne rate) sa datumima dospeća  do kraja otplatnog perioda. Sadrži   kolone koje pokazuju  koliko se  od  mesečne rate odbija na  ime glavnice,  koliko na  ime kamate kao I kolonu stanja kredita odnosno  koliko iznosi glavnica nakon svake  uplaćene rate.  

KREDITNI BIRO je elektronski izveštaj  koji izdaje Udruženje banaka Republike Srbije  i  prikazuje sva  dugovanja jednog    klijenta. Ova baza podataka  sadrži   podatke o svim finansijskim obavezama pravnih I fizičkih lica prema  finansijskim  institucijama odnosno bankama, lizing kompanijama kao I svim agencijama  koje se bave kreditiranjem. U narednom periodu očekuje se proširenje broja pružalaca usluga koji će dostavljati podatke u bazu Kreditnog biroa (javno komunalna preduzeća, sudovi)

KOLATERAL  predstavlja sredstvo obezbeđenja banaka pri kreditnim poslovima. Može biti u novčanom ili nenovčanom obliku. U nenovčanom obliku  najčešći su   HIPOTEKA  na nepokretnosti (na stambenom  ili poslovnom objektu, zemljištu), ZALOGA na  pokretnoj stvari (najčešće na automobilu), JEMSTVO I MENICA,  a u  novčanom obliku  kolateral  je u obliku DEPOZITA.

JEMSTVO predstavlja sredstvo obezbeđenja nekog duga kod koga se treće lice obavezuje da će poveriocu (banci) u određenom roku platiti dug dužnika pod određenim uslovima. Jemac je gotovo ista kategorija kao i žirant. Postoji više oblika jemstva: ugovorno jemstvo pravnog lica ili fizičkog lica, menično jemstvo (aval).

LTV RACIO  koristi se kod nekretnine koja se kupuje i nad kojom se uspostavlja hipoteka, predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100. Koristi kod stambenog kreditiranja  prilikom  obračuna premije osiguranja koja se plaća Nacionalnoj korporaciji za osiguranje.

VLASNIČKI LIST  ili  List  nepokretnosti  je  Izvod iz zemljišnih knjiga- katastra nepokretnosti (RGZ ) koji pokazuje  vlasništvo nad  nekom nepokretnosti kao  I informaciju da li postoje neki tereti na predmetnoj nepokretnosti (zabeležbe, hipoteke).

ZALOŽNA IZJAVA je saglasnost  vlasnika nepokretnosti  da se može  uspostaviti hipoteka  na određenoj nepokretnosti. Nakon overe  kod javnog beležnika predaje se u katastar nepokretnosti kako bi se  mogla upisati  hipoteka  na predmetnom stanu.