15
Jun
Kupovina stana u izgradnji
Prilikom kupovine stana u izgradnji, svaki kupac treba znati da kupovina stana u izgradnji može biti rizik, s obzirom da isti nije uknjižen.

Da bi jedan stan bio uknjižen, odnosno da zgrada u kojoj se stan nalazi dobije upotrebnu dozvolu na osnovu koje se vrši upis u katastru nepokretnosti, potrebno je prethodno da svaki investitor poseduje sledeću dokumentaciju:
-informacija o lokaciji (akt o urbanističkim uslovima), izdat od strane nadležne ustanove za poslove urbanizma,
-idejni projekat,
-dokaz o pravu svojine, ili zakupa, na građevinskom zemljištu, ili pravo svojine na objektu, tj. o pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu,
-odobrenje za izgradnju, na osnovu koga se objekat gradi, a prema tehničkoj dokumentaciji za izgradnju objekta (+ prijava radova)
-glavni projekat, koji je u skladu sa odobrenjem za gradnju
-dokaz o uplati svih obaveza (gradsko građevinsko zemljište, pošta, elektrodistribucija, vodovod i kanalizacija itd.)
-i na kraju da je objekat zidao u potpunosti u skladu sa odobrenjem za izgradnju (gradjevinskom dozvolom), te da nije izvršio odstupanja u odnosu na rešenje o odobrenju.

Tek kad se ispuni sve gore navedeno, investitor će dobiti upotrebnu dozvolu, koja praktično predstavlja pravu sigurnost za svakog kupca. Dakle, očigledno je da kupac mora voditi računa o izboru investitora koji zida objekat, odnosno proveriti, koliko je to moguće, ozbiljnost investitora koji zida zgradu u kojoj kupuje stan.

Kada je investitor privredno društvo, poslovanje privrednog društva može u određenoj meri biti provereno preko zvaničnih podataka (da li je investitor uopšte upisan u registar privrednih subjekata, za koju je delatnost registrovan, i koji mu je matični broj - internet prezentacija Agencije za privredne registre Republike Srbije ). Na istom mestu može se utvrditi godišnji finansijski izveštaj investitora i saznati sve ostale podatke koji se upisuju u registar privrednih subjekata.

Stanje poslovnih računa investitora, u smislu da li je uključen u platni promet ili se nalazi u blokadi, može se proveriti na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, na stranici „Pretraživanje jedinstvenog registra računa“.
nekretninekljuc1.jpg Kada je investitor fizičko lice (obično kod izgradnje manjih zgrada) - najbolje je proveriti iskustva ostalih kupaca sa tim investitorom.
Pod uslovom da je celokupna zakonska procedura prethodno ispunjena, te da nema prepreka za upis prava svojine u katastar nepokretnosti, kao nosilac prava svojine na predmetnom stanu prvo će biti upisano lice na koje glasi rešenje o odobrenju za gradnju, dakle investitor. Nakon toga se u evidenciju nepokretnosti može upisati kupac stana, na osnovu ugovora o kupoprodaji predmetnog stana, koji sadrži tzv. clausulu intabulandi, tj. odredbu prema kojoj je prodavac saglasan da se kupac upiše kao vlasnik stana, bez potrebe da prodavac za to izda posebno odobrenje. Međutim i ovde je uvedena novena te će ubuduće svaki prodavac morati posebno izdavati kupcima (overa kod javnog beležnika – notara ) clausulu intabulandi u formi koju traže javni beležnici.

Inače, svaki stan u izgradnji kupac kupuje na osnovu ugovora o kupoprodaji stana u izgradnji, ili na osnovu ugovora o suinvestiranju.

U praksi se, kao način kupovine stana u izgradnji, vrlo često se nailazi na Ugovor o zajedničkoj izgradnji, odnosno suinvestiranju, gde se lice zainteresovano za kupovinu stana obavezuje da učestvuje u izgradnji celog objekta, sa određenim novčanim iznosom ili ustupanjem prava svojine na zemljištu, a druga ugovorna strana – investitor se obavezuje da će suinvestitoru nakon završetka izgradnje ustupiti u vlasništvo određen stan u dogovorenoj površini (ili više stanova).

Međutim, kako kod kupovine stana u izgradnji na osnovu Ugovora o kupoprodaji stana u izgradnji odnosno kod ugovora o suinvestiranju postoje očigledni rizici, svaki kupac bi trebalo da se obrati nekome za stručnu pomoć ( pregled kompletne dokumentacije, gore navedene ), te kroz ugovaranje određenih odredbi u ugovoru sa prodavcem-investitorom, pokušati maksimalno da se obezbedi i svede rizik na minimum.